Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

9.10.2021

Zápis ze schůze výboru OS Náchod

Konané dne 6.10.2021 v ZS Česká Skalice, Nyklíčkova 341 od 17 hodin.

Program: 1. přivítání

                  2. prezence

                  3. zhodnocení  sezóny 2021

                  4. Organizační věci z ČMS CHPH

                  5. příprava konference OS Náchod

                  6. letový plán 2022

                  7. diskuze

                  8. závěr

                  9. usnesení

Ad1. Předseda OS Náchod  přivítal členy výboru a schůzi v 17 hod. zahájil.

Ad2. Přítomni: Rojšl Miroslav, Matyáš Martin, Vik Jiří, ing. Kwiecien Jiří, Florian Miloslav,          

                           Pacovský Pavel

Ad3. předseda zhodnotil letovou sezónu 2021 z JV směru

Ad4. Předseda přečetl podklady z ČMS CHPH o hostování, kde se podle návrhu pro zahraniční chovatele nic nemění a změny by se týkali pouze chovatelů v ČR. Seznámil členy výboru se zápisem ČMS CHPH. Od roku 2022 se počet kontrol  ( u chovatele, v ZS) snižuje na 5. Dále je v návrhu omezení závodů při vysokých teplotách .

Ad5. Konference OS Náchod se bude konat v ZS v České Skalici. Termín bude včas upřesněn

Ad6. M.Florian navrhl předběžně LP2022 včetně plateb a organizace činností

Ad7. Diskutovalo se o budoucnosti OS Náchod,LP 2022 a organizačních věcech

        př. J.Vik přednesl předběžnou žádost chovatelů z OS Vysočina stát se členy OS Náchod

Ad8. Předseda poděkoval za účast a schůzi výboru OS Náchod v 18:40 ukončil.

USNESENÍ:

Výbor OS Náchod se usnesl:

1. platba na sezónu 2022 a další bude provedena před konáním  1 nácviku

2. při nesplněných kontrolách závodní činnosti nařízených výborem OS Náchod  zaplatí MS pokutu 500 Kč

3. př. M.Florian vytvoří návrh LP 2022

4. MS zašlou  jmenovitou objednávku přihlášených holubů na sezónu 2022.

5. Předběžné objednávky na závody MS zašlou do  30.1.2022.

6. vracení  peněžních prostředků za neodletěné závody

        1. Zrušení závodu bez náhradního termínu

        2. Dlouhodobá nemoc, úmrtí chovatele

        3. Predátor na holubníku , hromadná otrava –důkazně doložit

6.  Předseda zjistí možnost dotací a sponzorských darů pro OS Náchod

 7. při nasazení holubů na závod nad objednávku  zaplatí chovatel cenu + 2Kč za holuba do

     pokladny OS

 

Výbor OS navrhuje:

 - platba za člena do OS Náchod od roku 2022 je navržena na 1400 Kč.                 

 Vypracoval: J.Vik                                                                               schválil: M.Rojšl