Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

11.9.2019

Zápis ze schůze výboru OS Náchod

konané v ZS MS Náchod v České Skalici dne 11.9.2019 od 18 hodin.

Program:  1. Zahájení

                   2. Prezence

                   3. Nové rozdělení funkcí výboru OS Náchod do konání     

                       voleb 2019

                   4. Zpráva pokladníka za sezónu 2019

                   5. Upřesnění vyplácení peněžních prostředků v OS Náchod

                   6. Příprava a organizační zabezpečení voleb 2019

                   7. Vyjádření zástupců MS v OS Náchod k sezóně 2019

                   8. Výstava OS Náchod

                   9. Diskuze

                   10. Závěr

                   11. Usnesení

Ad1. př M.Rojšl přivítal účasníky,přečetl program a schůzi zahájil.

Ad2. Přítomni: M.Rojšl,M.Matyáš,J.Vik,M.Florian,ing.J.Kwiecien

         Zástupci MS Trutnov,Náchod a ZS Kudowa

         Omluven: ing. Zelenka

Ad3. př.Rojšl  - zastupující tajemník za předsedu OS Náchod

         př. Vik  -   tajemník

         př. ing. Kwiecien – pokladník

      př. Florian - výcvikář

      př. Matyáš – člen výboru

Ad4. ing.Kwiecien přednesl finanční zprávu za hlavní sezónu holubů 2019 s předběžnou kalkulací včetně závodů holoubat.

Ad5. Veškeré platby budou uskutečněny až po schválení př.Rojšlem.

Ad6. Rok 2019 je rokem volebním a musí být provedeny v termínech určených ČMS CHPH – (ostatní,aktuality,strana 2)

Ad7. Zástupci MS spolků vyslovili spokojenost s přepravou holubů,starty závodů a poukázali na delší dobu vydávání výsledků.Situaci jim vysvětlil př.Florian

Ad8. Předběžně byli zástupci MS informováni , aby  se domluvili ve svých spolcích , zda nemají zájem pořádat výstavu OS Náchod.

Ad9. Diskutovalo se  o letové sezóně 2019. O malém zájmu letět střední a dlouhou trať a dále o budoucnosti OS Náchod.

Ad10. př. M.Rojšl poděkoval za účast a schůzi v 19:30 ukončil.

Ad 11. USNESENÍ.

Výbor OS Náchod se usnesl:

1.funkce do voleb nového výboru jsou rozděleny takto:

    př.Rojšl  - zastupující tajemník za předsedu OS Náchod

    př.Vik - tajemník

    př. ing.Kwiecien – pokladník

    př. Florian- výcvikář

    př. Matyáš- člen výboru

2.pokladník  ing. Kwiecien provede veškeré platby až po schválení př.Rojšlem

3.finanční prostředky na ocenění výstavy OS Náchod projedná nově zvolený výbor

4.výbor OS Náchod dal prostor výcvikáři př.Florianovi projednat možnosti spolupráce se sousedními MS z jiných OS.

 

Vypracoval: J.Vik                                                        schválil:M.Rojšl