Zápis z volební konference

22.10.2022

Zápis z volební konference Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Náchod.

Konané dne 22.10.2022 v České Skalici, Nyklíčkova 341 od 16 hodin.

Program:

1. Zahájení

2. Prezentace

3. Volba návrhové a mandátové komise

4. Volba předsedy OS Náchod

5. Volba členů výboru OS Náchod

6. Volba předsedy kontrolní a revizní komise

7. Volba členů kontrolní a revizní komise

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

Ad1. Předseda OS Náchod Miroslav Rojšl přivítal členy MS/ZO a hosty, přečetl program a konferenci v 16 hodin zahájil. Program nebyl doplněn.

Ad2. Prezentace MS Náchod 7 mandátů - přítomno

ZO Trutnov 3 mandáty - Přítomno

Na konferenci je přítomno všech 10 delegátů

Ad3. Do návrhové a mandátové komise byli navrženi předseda př. Florian

Členové : př. Slezák a př. Hrdlička

Hlasování: 10 PRO

Ad4. MS Náchod navrhuje, aby ve funkci předsedy OS Náchod pokračoval na další volební období př. Miroslav Rojšl

Hlasování: 10 PRO

Ad5. MS Náchod navrhuje za členy výboru př. Miloslava Floriána, ing. Jiřího Kwiecina, Martina Matyáše. ZO Trutnov navrhuje za člena výboru př. Luboše Zimu

Hlasování: 10 PRO

Členové výboru si rozdělí funkce

Ad6. Na předsedu KRK byl navržen př. Pavel Pacovský

Hlasování: 10 PRO

Ad7. Za členy KRK byli navrženi př. Jiří Slezák a př. Josef Urban

Hlasování: 10 PRO

Ad8. Diskuze

Proběhla

Ad9. USNESENÍ

Konference OS Náchod se usnesla:

1. Výbor OS Náchod pro volební období je ve složení:

Předseda: Miroslav Rojšl

Místopředseda: Martin Matyáš

Tajemník: Luboš Zima

Pokladník: ing. Jiří Kwiecien

Člen výboru: Miloslav Florian

2. Kontrolní a revizní komise pro volební období je ve složení:

Předseda: Pavel Pacovský

Členové: Jiří Slezák a Josef Urban

Ad10. Předseda OS Náchod Miroslav Rojšl poděkoval za účast a konferenci v 17 hodin ukončil.

Vypracoval, schválil: Miroslav Rojšl

Přílohy: prezenční list