Zápis z konference

19.3.2022

Zápis z konference OS Náchod

Konané dne 19.3.2022 v ZS MS Náchod, Nyklíčkova 341, Česká Skalice od 14 hodin.

Program:

1. Zahájení

2. Prezence

3. volba návrhové a mandátové komise

4. doplnění programu

5. volba JURY OS Náchod

6. volba startovací komise pro sezónu 2022

7. hlasování o započítávání výsledků do mistrovství OS při nesplnění podmínky počtu 150 holubů/20 chvatelů.

8. diskuze

9. usnesení

10. závěr

Ad1. Předseda OS Náchod přivítal členy MS/ZO  a konferenci ve 14 hodin zahájil.

Ad2.  MS Náchod (7) mandátů-přítomno

          ZO Trutnov (3) mandáty- přítomno

          Výbor OS Náchod

Omluven předseda KRK.

Ad3. Volba návrhové komise. předseda: p. Prošvic, členové: p. Hrdlička a p. Švorc

Hlasování: 7 pro , 3 zdrželi.

 Volba mandátové komise. předseda:  p. Vlček, členové: pí. Viková a p. Matyáš

Hlasování: 7 pro, 3 zdrželi.

Ad.4  Program byl doplněn o zprávy  členů výboru.

Ad5.  Nikdo z delegátů nenavrhl složení JURY, návrh MS Náchod je aby JURY vykonával výbor OS Náchod.

Hlasování: 9 pro, 1 proti.

Ad6. MS Náchod navrhuje do startovací komise pro rok 2022 p.Vika, p.Slezáka

ZO Trutnov nikoho nenavrhl. Byl podán návrh o doplnění p.Krezolka.

Hlasování: 10 pro

Ad7. Počítání výsledků do mistrovství OS Náchod při nesplnění podmínky 150 holubů/ 20 chovatelů

Hlasování: 10 pro

Ad 8. Doplnění programu a diskuze

Předseda M.Rojšl přednesl zprávu o dění v OS Náchod v roce 2021, přečetl předběžné objednávky jednotlivých MS/ZO na jednotlivé závody 2022 a připomenul úspěch Petra Janků v kategorii standart ročníku 2021 na Olympiádě v Budapešti.

ing. J.Kwiecien seznámil přítomné s podrobným hospodařením OS Náchod v roce 2021.

M.Florian vyslovil nespokojenost s vykonáváním kontrolní činnosti v OS Náchod 2021 a požádal o zlepšení pro rok 2022. Výpočtářem bude nadále pan Truhlář. Na ZZ Oravita je stanovena cena ŘV ČSCHPH při ceně nafty do 40 Kč na 20Kč/holub a nad 40Kč na 30Kč/holub.Při navýšení košů v jednotlivých MS/ZO nad rámec objednávky,je nutné toto nahlásit do  úterý př.Florianovi.

 M.Matyáš informoval o průběhu prací a oprav,které probíhají na přepravních prostředcích s nutností vykonat údržbu a očištění přepravních košů před letovou sezónou

Do 10.4.2022 obdrží jednotlivé MS/ZO přihlášky na sezónu 2022.

Ad9. USNESENÍ

Konference OS Náchod se usnesla:

1. JURY OS Náchod pro rok 2022 jsou členové výboru OS Náchod

2. Startovací komise pro rok 2022 je ve složení: J. Vik, J. Slezák, C. Krezolek

3. Budou se počítat výsledky do mistrovství OS Náchod při nesplnění podmínky 150 holubů/20chovatelů.

4. Do 20.4.2022 nahlásí jednotlivé MS/ZO počty nasazených holubů na sezónu 2022 a do 1.5.2022 bude provedena platba.

Ad 10. Předseda OS Náchod M.Rojšl popřál přítomným hodně zdraví a úspěchů v roce 2022 a v 15:30 konferenci ukončil.

Vypracoval: J.Vik                                           Schválil: M.Rojšl